Vitenskap og rettsikkerhet
Brev til justisministeren

 
   
 

 

 

 

 

Vi inviterer forskere fra medisin og naturvitenskap til sammen med oss å underskrive dette
brevet våren 2008 til Justisminister Knut Storberget for å sikre at rettsvesenet behandler vitenskapelige bevistema med forsvarlige rutiner og kompetanse:

Brev til Justisministeren, som vi håper du vil undertegne:

Fra: Forskere innen medisin og naturvitenskap
Kontaktperson: Professor dr.med. John Kjekshus
Rikshospitalet, 0027 Oslo
(E-post: john.kjekshus@medisin.uio.no)

Oslo 9. juni 2008

Justisminister Knut Storberget
Postboks 8005 Dep
0032 Oslo

Vitenskapelig bevisvurdering som grunnlag for rettssikkerheten

Påtalemyndigheten og domstolene bruker ofte medisinsk og naturvitenskapelig sakkyndighet. Disse vitenskaper kan gi avgjørende bidrag til riktige dommer, så fremt domstolene har evne til å forholde seg kompetent og kritisk til vitenskapens bidrag. En forsvarlig behandling krever at domstolene redegjør spesifikt og konkret for sine vurderinger og slutninger og at de ikke ser bort fra vitenskapelige utredninger uten å gi en begrunnelse som kan etterprøves faglig.

Dessverre er det fare for feil og misforståelser når jus på den ene siden og medisin/naturvitenskap på den annen side møtes. Dette har vist seg i praksis gjennom mange år i saker fra både inn- og utland. Problemstillingen er av særdeles stor betydning for rettssikkerheten.

En aktuell påminnelse om at det er grunn til å se nærmere på disse spørsmålene, er de erfaringer ti av våre kolleger gjorde under Gjenopptakelseskommisjonens behandling av deres bidrag som sakkyndige i drapssaken mot Fredrik Fasting Torgersen.

Da kommisjonen i årene 2004-2006 behandlet den 50 år gamle saken, utarbeidet våre kolleger omfattende skriftlige utredninger om de tre tekniske bevisene som felte Torgersen. I tillegg skrev de før saken ble avgjort et felles brev datert 18.09.06 (vedlagt) hvor de beklaget ”at det i vitenskapens navn ble begått elementære og alvorlige feil i Torgersen-saken i 1958”. De uttrykte ”uro og undring” over at påtalemyndigheten fortsatt hevdet at tre tekniske bevis knytter Torgersen til drapet. Våre ti kolleger ønsket å fjerne enhver tvil ved å ”si klart fra at en slik tolkning ikke er vitenskapelig holdbar”.

I brevet slo våre kolleger fast at de 1) ”har inngående kjennskap til ett eller flere av de tre tekniske bevisene i Torgersen-saken”, 2) at de sakkyndige i 1958 ”med nær 100 prosent sikkerhet knyttet Torgersen til drapet”, til tross for at 3) ”De sakkyndige i 1958 verken hadde eller brukte metoder som kunne gi svar på hvorvidt de tekniske sporene på åstedet/offeret knyttet Torgersen til drapet”.

Vi vil ikke ha uttalt noe om skyldspørsmålet ved denne omstridte straffesaken. Videre anser vi det som selvsagt at domstolene skal ha det endelige og overordnede ansvar for den helhetlige bevisvurderingen.

Det vi imidlertid ikke kan akseptere, er at Gjenopptakelseskommisjonen i sitt avslag (8.12.06) på begjæringen om ny prøving for domstolene avfeide våre kollegers brev som et "engasjert partsinnlegg" (s. 517), og at kommisjonens leder i et intervju til TV 2 konkluderte slik: "Vitenskapen får uttale hva de vil". Kommisjonens arbeid skal være en garanti for rettssikkerhet i straffesaker. Det er derfor skremmende at den slik neglisjerer moderne vitenskapelige metoder uten å gi noen konsistent analyse med troverdig begrunnelse.

Gjenopptakelseskommisjonens holdning reiser ubehagelige spørsmål, både om rettssikkerheten og om rettsvesenets kompetanse i bevisvurdering. Vi ber Justisministeren ta initiativ for å sikre at rettsvesenet fungerer på en slik måte at oppdatert og kritisk vitenskapelig metode sikres en plass i bevisvurderinger. Bare da kan eksperter fra medisin og naturvitenskap ta ansvar for å medvirke som sakkyndige.

Vi vil være takknemlige for å få bekreftet at brevet er mottatt. Videre ber vi om å bli holdt orientert om eventuelle tiltak Justisministeren måtte finne det rimelig å iverksette for å sikre at rettsvesenet forholder seg til vitenskapelig begrunnete konklusjoner på en faglig forsvarlig måte. Det er sterk ønskelig med et samarbeid på dette feltet for å bedre rettssikkerheten.

Vedlagt følger en liste over kolleger innen medisin og naturvitenskap som har underskrevet dette brevet. Jeg er blitt delegert å underskrive for oss alle.


Med vennlig hilsen

John Kjekshus
       
    Jeg slutter meg til og ønsker å signere.  
       
    Navn:  
    Stilling(er) og akademisk tittel:  
    Fakultet og lærested:  
    Avdeling og institutt:  
           
    e-postadr: (frivillig)  
    (Kun for evt. tilbakemelding. Ingen annen bruk - vises ikke i listen).  
       
   
 Vedlegget:
De ti sakkyndiges brev 18.9.06 til Gjenopptakelseskommisjonen:

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Postboks 8026
0030 Dep

De tekniske bevisene i Torgersen-saken underbygger ikke at Torgersen er skyldig

Undertegnede 10 forskere har alle inngående kjennskap til ett eller flere av de tre tekniske bevisene i Torgersen-saken – tannbittbeviset, avføringsbeviset og barnålbeviset. Vi overvar hele eller deler av Gjenopptakelseskommisjonens høring om de tekniske bevisene 27.–30. mars 2006. Våre fagfelt er medisin, biologi, fysikk, kjemi, statistikk og odontologi. Vi har i mange år arbeidet med naturvitenskapelige problemstillinger, praktisk og teoretisk. Kommisjonen er kjent med våre CV-er.

I tiden etter høringen har vi med undring og stigende uro erfart at enkelte fortsatt hevder at det er mulig å tolke de tekniske bevisene slik at Torgersen kan knyttes til drapet. Dette gjelder dessverre også representanter for påtalemyndigheten. For at det ikke skal herske noen tvil når Gjenopptakelseskommisjonen i løpet av året avgjør om Torgersen-saken skal gjenopptas, ønsker vi med dette brevet å si klart fra at en slik tolkning ikke er vitenskapelig holdbar og derfor heller ikke sannhetssøkende. Grunnen er enkel: De sakkyndige i 1958 verken hadde eller brukte metoder som kunne gi svar på hvorvidt de tekniske sporene på åstedet/offeret knyttet Torgersen til drapet. Likevel uttalte de sakkyndige i 1958 at tannbittbeviset, barnålbeviset og avføringsbeviset med nær 100 prosent sikkerhet knyttet Torgersen til drapet.

Det er smertefullt å måtte erkjenne at det i vitenskapens navn ble begått elementære og alvorlige feil i Torgersen-saken i 1958. Det er like fullt vår plikt som samfunnsengasjerte fagpersoner å presisere at det er hevet over enhver rasjonell tvil at det var nettopp dette som dessverre skjedde.

Oslo 18. september 2006

Per Brandtzæg, professor dr.philos.
Trond Eskeland, professor dr.med.
Per Holck, professor dr.med.
Morten Laane, professor dr.philos.
Rune Halvorsen Økland, professor dr.philos.
Ragnar Bye, professor dr.philos.
Per Flood, seniorforsker, dr.med.
Klaus Høiland, professor dr. philos.
Jon Ingulf Medbø, forsker dr. scient.
David Senn, professor DDS