Velkommen som medunderskriver! www.ukultur.org: Bakgrunnen
www.ukultur.org:
Ja til fred - nei til politisk ukultur!
At en statsminister etter sin avgang mottar millionverdier fra venner han i stillings medfør har fått innen næringslivet, er en ytterst betenkelig praksis. Blir den fulgt i framtiden, vil den - uansett formål - skape frykt for at våre politiske ledere kan være til kjøps.

Demokrati betyr plikt til å svare og reagere på folks berettigete innvendinger. Vi savner svar på viktige spørsmål som ble reist etter at Kjell Magne Bondevik i begynnelsen av januar etablerte Oslosenteret for fred og menneskerettigheter med stortingspresident Thorbjørn Jagland som styreleder og partivennen Einar Steensnæs som direktør.

Vi ber Stortinget, med utgangspunkt i den uro og kritikk Bondeviks Oslosenter har medført, innhente en utredning og vedta nødvendige etiske regler for å forebygge enhver mistanke om vennetjenester og rolleblanding i det politiske liv.

Vi står bak www.ukultur.org: Fredrik S. Heffermehl, Mai-Bente Bonnevie, Ebba Haslund, Carsten O. Five, Ottar Brox, Reiulf Steen, Reidar T. Larsen, Per-Aslak Ertresvåg, Nils Christie, Ingeborg Moræus Hanssen, Thorvald Steen, Bjørn Egge, Agnete Haaland, Gunnar Garbo, Lars Gule, Truls Gulowsen, Trude M. Thomassen, Tove Bull, Ståle Eskeland, Kim Friele

www.ukultur.org tar ikke stilling til om
Oslo-senteret vil bidra til fred.

Målet er å spre opplysning om hva som er korrupsjon og hvordan den får grobunn – og la folk få komme til orde med sin kritikk. Stadig nye mennesker over hele landet slutter seg til kravet om tiltak
(se underskriftslisten).

EN OVERSIKT OVER SPØRSMÅL som er stilt, men ikke har fått svar:

  • bør statsministre kunne motta store, private gaver rett etter sin avgang?
  • hva vil en slik gavepraksis bety for tilliten til regjeringene i fremtiden?
  • har vi fått en stand av yrkespolitikere som søker private fordeler  og tolererer hverandres overtramp?
  • var det innslag av takk og gjentjenester i gavene til Oslosenteret?
  • kan statlig eide selskap gi av statens midler til en avgått statsminister?
  • kan stortingspresidenten aktivt lede et utenrikspolitisk prosjekt?
  • bør stortingspresidenten inngå i tospann med avgått statsminister?
  • hvor/når er det utredet og vedtatt at staten skal støtte avgåtte statsministeres politiske virke?
  • er det god politisk moral å strupe frivillige organisasjoners innsats og sørge godt for seg selv?

Jeg støtter oppropet «Ja til fred - nei til politisk ukultur» Hva er korrupsjon?
Navn: Om Oslosenteret
Postnr:
e-postadr: (frivillig) Hva er demokrati?
(muliggjør tilbakemelding om oppropet, ingen offentliggjøring eller annen bruk)
Stilling: (frivillig) Sitater fra debatten
In English

Hva er korrupsjon?
1. (fra NORADs websider, se www.norad.no)

Korrupsjon er ikke bare bestikkelser, det er også en form for maktmisbruk, og det er ofte en flytende, uklar grense mellom hva som er ulovlig misbruk av stilling og hva som er en omstridt, men ikke ulovlig, (mis-)bruk av maktposisjon. For eksempel krever ikke alltid den korrupte beslutningstakeren umiddelbar, økonomisk belønning for å gjøre noen en «tjeneste», men bygger opp avhengighet og takknemlighetsgjeld hos sine klienter som han kan hente inn senere i form av mer eller mindre lovlige gjenytelser.

Les hele teksten her

2. (interpellasjon i Stortinget 19.12.2005)

Bjørg Tørresdal, Kristelig Folkeparti
Selve tilliten til demokratiet kan svekkes dersom oppfatningen av at man må kjenne noen for å få gjennomslag her i landet, får feste seg. Derfor må kampen mot korrupsjon og kameraderi intensiveres. Selv om vi ikke er sikre på omfanget, må vi forholde oss til at mye skjer gjennom kjennskap og vennskap.

Korrupsjon innebærer at folk med posisjoner og innflytelse misbruker sin stilling for å oppnå fordeler for seg selv eller andre. Fordelene kan være penger, tjenester eller tilslag i anbudsrunder. Korrupsjon er ulovlig og kan straffes med inntil ti års fengsel.

I tillegg til dette er det slik at i korrupsjonshandlingenes ytterkant finnes det handlinger som er kritikkverdige og uetiske, men gjerne ikke straffbare. Også slike handlinger er det nødvendig å forhindre. Her snakker vi om å bygge sunne kulturer.

Likhet for loven, uavhengig av hvem man er, og hva man har, er et viktig rettssikkerhetsprinsipp. De fremste forvalterne av dette prinsippet er ansatte i offentlig sektor. Dette ansvaret må påpekes og presiseres.

Etikk handler ikke om å leve livet etter nedtegnede retningslinjer. Etikk er noe vi alle bør forholde oss til daglig som grunnlag for avgjørelser og valg vi tar.

Dag Terje Andersen (Arbeiderpartiet) :
Det er et viktig prinsipp i det norske demokratiet at alle skal ha lik mulighet til å påvirke, og at vi skal være trygge på at lokaldemokratiet og statsbyråkratiet er totalt smørefritt.

Se hele interpellasjonsdebatten her


Om Oslosenteret
(fra VG Nett 9.1.06)

Jeg har lenge tenkt at når jeg slutter i politikken, skal jeg vie all min tid til fattige og forfulgte, sa Bondevik på en pressekonferanse i dag.

Finansieringen har han allerede ordnet, blant annet med hjelp fra sine gamle venner i finansverden. Syv selskaper har sagt ja til å støtte senteret økonomisk i mange år fremover. Blant disse er Canica AS (Stein Erik Hagens familieselskap), Aker ASA (Kjell Inge Røkke) og Gjelsten Holding (Bjørn Rune Gjelsten).

Bondeviks gamle venner fra Molde, Stig O. Jacobsen og Erik Berg, står også på sponsorlisten gjennom selskapet Berg Jacobsen Gruppen. Det gjør også Statoil, Hydro og DnB NOR.

Mens Bondevik satt som statsminister ble han flere ganger kritisert for å ha for nære bånd til flere av foretningsmennene som nå sponser hans hjertebarn.

… i dag tilbakeviste Bondevik at det nå er «pay-back time» for finansvennene

Hele artikkelen her

Se også:

«Bondevik hjalp venner»
NRK.no - Brennpunkt 14.2.2005

«Millionstrid med Bondevik i sentrum»
NRK.no - Brennpunkt 15.2.2005


Hva er demokrati?
(Fra Bondeviks tale på Gulatingseminaret 27. aug. 2005)

Gulatinget uttrykte demokrati etter datidens standard... Det folkelige skjønn skulle avgjøre hva som var nyttig og godt. De som representerte bøndene på tinget ble hentet blant dem som de skulle representere.

Vi gjenkjenner prinsippene i dagens demokrati: All legitim statsmakt utgår fra folket. Slik er det ingen som kan sette seg over folket.

Det er denne prosessen vårt land står midt inne i. Den 12. september er det valg. Alle folkevalgte på Stortinget kan da i teorien risikere å miste sine posisjoner. Valg betyr at man som politiker blir vurdert etter løftene som ble gitt og hva som faktisk ble utført. Jeg vet hva jeg snakker om. Jeg er inne i min 21. valgkamp som toppolitiker. Blir man veid og funnet for lett av velgerne, får man finne seg annet arbeid.

Det er tøft, men det er riktig. Det er demokrati.

Mange vil mene at det representative demokratiet blir for smalt. At det er et demokrati for eliten som ikke skaper engasjement hos innbyggerne. Med en bedre utdannet befolkning vinner dette synet stadig sterkere fram, og demokratiet vårt utvikles og fornyes.

Hele talen her


In english

On The Oslo Center for Peace and Human Rights

"Within weeks after leaving office, Bondevik was busy drumming up support for his own peace organization, which was officially unveiled earlier this month. Bondevik has secured funding from such business leaders as Stein Erik Hagen, Kjell Inge Røkke and Bjørn Rune Gjelsten, and such companies as Statoil and Norsk Hydro.

Not only have those two state-controlled companies agreed to support Bondevik's peace work, but the state itself is now helping fund Bondevik's secretarial and speech-writing needs. It's part of a new program to help former prime ministers, in addition to the generous pension and severance pay they receive."

Read more
http://www.aftenposten.no/english/local/article1209980.ece

 

Oktober 2009 - ny periode slutt, ny kritikk mot retrettrute fra politikken

Norske medier i stor bredde og veteraner som Kåre Willoch, Frank Aarebrot, Per Olaf Lundteigen og Eivind Smith, tar nå skarp avstand fra Bjarne Håkon Hansens retrett fra politikken. Behovet for en verdig retrett som ikke undergraver tilliten til folkets valgte ble tatt opp av www.ukultur.org for 4 år siden. Kritikken gjaldt den gang en mye alvorligere sak, det at Kjell Magne Bondevik finansierte en luksuriøs ramme om sin fortsatte politiske virksomhet ved bidrag fra næringslivet som kunne skape tvil om hvor han hadde hatt sine lojaliteter i vervet som statsminister.

I 2006 henvendte www.ukultur.org og 1200 underskrivere seg til Stortinget. Alle partiene fikk tidlig under arbeidet med program for perioden 2009-2013 oppfordring om å gjøre noe for for å sikre tillit til de folkevalgte og vårt politiske liv. Hverken Stortinget eller partiene gjorde noe med problemet

Fredrik S. Heffermehl

http://www.dagbladet.no/2009/10/27/nyheter/pr-bransjen/bjarne_hakon_hanssen/politikk/innenriks/8748894/

Sitater fra debatten:

Næring til politikerforakt
«Det finnes knapt en lesekyndig nordmann som ikke vet at ex-representantene har en ytterst elskverdig pensjonsordning.»

...George Orwell observerte i «Animal Farm» at selv om alle dyr riktignok er like, er noen dyr likere enn andre. Dette må være resonnementet bak finansdepartementets forslag om å gi pensjonerte statsministrer et håndslag til bestridelse av påløpne utgifter i en krevende avviklingsperiode. Anslått til to år for Kjell Magne Bondeviks vedkommende.

... i optimal diskresjon forhåndsklarert forslaget med gruppelederne på Stortinget. Når «noen har talt sammen» ville det være usømmelig å reise motforestillinger i komité eller sal?

Men behandlingen av forslaget bør likevel utsettes. Det har nemlig et så vidt spesielt innhold at det bør underbygges i en bredere utredning der det blant annet bør tas stilling til om det kan være andre, tidligere politikere i Storting og regjering som må forutsettes å ha behov for administrative håndsrekninger i en overgangsperiode.
Georg Apenes, tidligere stortingsrepresentant (H) i Dagsavisen 30.05.06
Les mer

Nationen 10.4.06: Bondevik bør granskes
Vi har derfor ingen problemer med å stille oss bak kravet om å «innhente en utredning og vedta nødvendige etiske regler for å hindre vennetjenester og rolleblanding i det politiske liv», slik de mange initiativtakerne nå krever. Det hersker en forunderlig naivisme rundt disse spørsmålene i Norge. Her har Stortinget en sjanse til å feie for politikernes egen dør
Les mer

Dagbladets leder 9.4.06
" ...Det er faren for det Heffermehl kaller «korrumperende praksis» oppropet advarer mot. ... Det er etter vår mening rimelig å problematisere finansieringen av et privat fredssenter som kan agere i Norges navn. Det er også viktig å stille seg prinsipielt spørrende til om vi ønsker et samrøre mellom politikk og næringsliv som kan svekke tilliten til våre folkevalgte."
Les mer

Offentlig granskning av Bondevikpengene nødvendig
"... når en tidligere statsminister sammen med enkelte andre tidligere politikere får solide pengesummer for å drive med det de selv har mest lyst til, burde Stortinget la en granskningskomite se på pengestrømmen inn til denne nye fredsstiftelsen for å slå fast at det ikke foreligger noen som helst former for bindinger eller løfter, som gjør at det kan minne om smøring, pay-back eller korrupsjonslignende forhold." 
Carsten Five, leder i www.kommentar.no 10. jan. 2006
Les mer

Uheldig at Jagland sitter i fredssenter-styre
(P4) - Stortingspresident Thorbjørn Jagland burde aldri takket ja til å være styreleder ved Bondeviks fredssenter, sier Frp-leder Siv Jensen.
Bondevik vil nå starte sitt eget senter som skal jobbe med menneskerettigheter, og han har fått med seg en rekke tidligere stortingskolleger i styret.
Jensen mener Jagland viser svært dårlig dømmekraft, og at problemet oppstår den dagen senteret ber det offentlige om penger.
Skrevet av: Birgitte Malling
Publisert: 10. januar 2006
Les mer

En korrumperende praksis
Fredsarbeid. Etter et par tiårs forgjeves strev for å skaffe midler til en bred folkebevegelse for fred, burde jeg vel være lykkelig for å se at millionbeløp i disse dager strømmer inn til fredsarbeid? Men fredsprosjektet til avgåtte statsminister Bondevik reiser mange spørsmål, både om fredspolitisk og demokratisk troverdighet.
Fredrik S. Heffermehl, Oslo, i Aftenpostens 17. jan. 2006
Les mer

Har Oslosenteret stilt etiske krav til giverne?
Bondeviks nye senter for fred og menneskerettigheter, Oslosenteret, er sponset av blant annet tre selskaper som alle kom med på Framtiden i våre henders liste over de minst etiske selskapene i 2005. Norsk Hydro topper listen, og kan dermed smykke seg med tittelen "årets minst etiske selskap" etter å ha nektet å rydde miner for lokalbefolkningen i Anaran i Iran hvor Hydro har gjort et stort oljefunn. Aker Kværner kommer på tredjeplass i kåringen for å ha gjort seg skyldige i alvorlige menneskerettighetsbrudd på Guantanamo-basen på Cuba, mens DnB NOR kommer på femteplass etter sine investeringer i Singapore Technologies som produserer folkerettsstridige landminer.
Ragna Os Eskeland, innlegg i Aftenposten 19.01.06
Les mer

Vi kan ikke ha det slik
Fredsbevegelsens erfaring er at jo mer arbeidet retter seg mot årsakene, jo mer det prøver å få slutt på krig, jo mindre er sjansen til å få penger til det. Er pengene som nå hagler inn fra storfinansen til Bondeviks fredsarbeid et unntak fra denne regelen? Neppe. Gavene sier vel snarere at næringslivet har lært at Bondevik er en mann det kan stole på.
Fredrik S. Heffermehl,  i Dagens Næringsliv 24.01.06
Les hele innlegget

Bondevik tar til motmæle mot kritikerne
Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (Kr.F.) tar til motmæle mot kritikere av hans nyopprettede fredssenter. - Det må være plass for oss alle, sier Bondevik til Stavanger Aftenblad.
Aftenposten (fra NTB) 30. jan. 2006
Les mer:

Det er folket som skal styre
Oslosenteret. Er det i orden at vår statsminister feirer sin avgang med å motta gaver fra landets mektigste finansinteresser? Hvilke konsekvenser og skadevirkninger vil dette få, hvordan bevare tilliten til våre politikere?
Fredrik S. Heffermehl, Oslo, i Aftenposten 02. feb. 2006
Les mer

Arlington
…Vi har alvorlige problemer med å forstå nytten av dette privatkapitalistiske fredssenteret som åpenbart skal gis en slags halvoffisiell nimbus. Det reiser også spørsmålet om kameraderi i toppen av det norske politiske systemet, ettersom det ligger i kortene at senteret skal fungere som en permanent, godt betalt endestasjon for den politiske og utenrikspolitiske nomenklaturen i Norge. Det er vel også derfor så mange «gode krefter» - inkludert «Jens og Jonas» - har vært så ivrige på å skape dette norske svaret på amerikanernes æreskirkegård, Arlington.
Redaktør Bjørgulv Braanen, fra leder i Klassekampen 03. feb. 2006
Les mer

Politisk korrupsjon?
Misbrukar Kjell Magne Bondevik sitt utgåtte politiske mandat til eigen fordel?
Torstein Hjellum, førsteamanuensis ved Institutt for samanliknande politikk, UIB, i BT kronikk 06. feb. 2006
Les mer

Hvor ble det av debatten?
TAUSE POLITIKERE. Kan mangelen på politisk kritikk av Kjell Magne Bondeviks nye fredssenter fortelle noe om en klasse av stadig likere yrkespolitikere, et laug som forfølger egeninteresser, blant annet i samspill med næringslivet - og hevet over vanlige folk?
Fredrik S. Heffermehl, Oslo, i Aftenpostens kronikk 13. mars 2006
Les mer

Kvier seg for en slik debatt
FREDSSENTERET. Fredrik Heffermehl har hatt mange beske angrep på personene bak det nyopprettede Oslosenteret for fred og menneskerettigheter.
Thorbjørn Jagland, Stortingspresident, i Aftenposten 15. mars 2006
Les mer

Vil ikke se eller kan ikke se?
Fredssenteret. Bør en nettopp avgått statsminister kunne håve inn millioner fra gigantene i norsk næringsliv? I to måneder er kritikken rundt Bondevik-senteret blitt møtt med ikkesvar - et forfall i demokratisk kultur hevdet jeg i kronikken 13. mars. Likevel går stortingspresident Thorbjørn Jagland (15. mars) helt utenom saken.
For å fortjene tillit som vår fremste folkevalgte burde Jagland ved klare svar ha vist at han evner å se problemene med rolleblanding og kameraderi.
Fredrik S. Heffermehl, Oslo, i  Aftenposten 17. mars 2006
Les mer